First level terrace of Patan Mahal, Near Jaipur, Rajasthan

First level terrace of Patan Mahal, Near Jaipur, Rajasthan