Tomb of Abdul Rahim Khan-i-Khanan, Nizamuddin, Delhi

Tomb of Abdul Rahim Khan-i-Khanan, Nizamuddin, Delhi