Rear view of Begum Samru's Palace, Sardhana, Uttar Pradesh

Rear view of Begum Samru's Palace, Sardhana, Uttar Pradesh