Rear veranda of Begum Samru's Palace, Sardhana, Uttar Pradesh

Rear veranda of Begum Samru's Palace, Sardhana, Uttar Pradesh