Begum Samru's monument in Sardhana church, Uttar Pradesh

Begum Samru's monument in Sardhana church, Uttar Pradesh