Grave of Felix Mitchell, poet of Sardhana, Uttar Pradesh

Grave of Felix Mitchell, poet of Sardhana, Uttar Pradesh