The altar of the Sardhana church, Uttar Pradesh

The altar of the Sardhana church, Uttar Pradesh